ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7514-1/22.08.2014г.

1685

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУиС-92-7514-1/22.08.2014г.                   
гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-718/21.08.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

 1. Изменение на действащия ПУП-План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VІІІ-3961,3962 в кв. 10а по плана на гр. Плевен. 

2. Изменение на действащия Работен устройствен план за урегулиран поземлен имот VІІІ-3961,3962 в кв. 10а по плана на гр. Плевен. 

 

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх. Росица Томова:                                          
Н-к отдел “ТО” при Община Плевен

                  

Изготвил:Маргарита Стоилова
Гл.специалист отдел „ТО” 22.08.2014г.