ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7494-1/12.08.2014

1618

ОБЯВЛЕНИЕ
 ТСУиС-92-7494-1/12.08.2014

 

         Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 109а  по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани  поземлени   имоти  І V- 2910   и  V - 2909,  ХІV - За жил. строителство и магазини,   кв.109а  по плана на гр. Плевен.

 

         Проектът се намира в стая № 73, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 и от 13.30 до 15.00 часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.               

 

Инж. Вл. Иванов

Главен инженер на Община Плевен