ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7486-2 гр. Плевен 29.07.2014г.

1725

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7486-2 гр. Плевен 29.07.2014г.

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.659.658, УПИ І,  кв.342 по плана на гр.Плевен

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок  от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.
      

арх. Бойко Балтаков:
Гл. архитект на Община Плевен