ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7326-1 гр. Плевен 22.04.2014г.

1694

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС -92-7326-1
гр. Плевен  22.04.2014г.


Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти, че е изработен проект за:

 Изменение на действащия Подробен   Устройствен  План –   План   за   Регулация и Застрояване  за урегулиран поземлен имот І- За  обществено, жилищно строителство, трафопост и подземни гаражи в кв.716а, по плана на гр.Плевен.

Проектът се намира в стая № 87, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен   срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Център за  административно обслужване на гражданите на  Община Плевен - пл.”Възраждане”№4.


 

Арх.Бойко Балтаков:

Главен архитект  на  Община Плевен