ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г.

1788

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУиС 92-7319-1/15.04.2014г.

гр. Плевен

 

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-477/09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен

 

План за регулация и застрояване за  поземлени имоти   ПИ 652.375, 652.376, 652.377,  652.378 и 652.383 попадащи в урегулиран поземлен имот І-За пътно съоръжение на улица София в кв.215а по плана на гр.Плевен

 

 

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Бойко Балтаков:

Гл. архитект на Община Плевен