ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7235-1 гр. Плевен 25.02.2014г.

1792

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС- 92-7235-1
гр. Плевен  25.02.2014г.


Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-63/21.02.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен

Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от  План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 661.236,661.239,661.240,попадащи в урегулиран поземлен имот ІІ-За жилищен комплекс с гаражи и Работен устройствен план за новообразувани урегулирани поземлени имоти ІІІ-661.236,ІV-661.239 и V-661.240 , кв. 35 по плана на гр.Плевен, одобрени проекти и разрешение за строеж № 59/24.02.2014 г. за обект: „Жилищна сграда-преустройство и надстройка”.,

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.216, ал.1, т.2  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в информационен център за обслужване на гражданите на Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.