Обявление № ТСУиС-92-7145-1/06.01.2014г.

1778

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУиС-92-7145-1/06.01.2014г.                   

гр. Плевен  

 

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-1120/21.12.2013г. на Кмета на Община Плевен е одобрен

           

План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот Х-5257 и поземлени имоти с идентификатори 56722.659.327(стар номер 5261), 56722.659.330(стар номер 5258), попадащи в урегулиран поземлен имот ІV-За детски комбинат и Работен устройствен план за урегулиран поземлен имот Х-5257 и новообразувани поземлени имоти ХІІІ-659.327 и ХІV-659.330 в кв. 396 по плана на гр.Плевен

 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх. Бойко Балтаков:

Гл. архитект на Община Плевен