Обявление № ТСУиС -92-7112-1 гр. Плевен, 14.12.2013 г.

1771

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУиС -92-7112-1       

гр. Плевен,  14.12.2013 г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и застрояване за УПИ VІ,  кв.615,  по плана на  гр. Плевен

 

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.  

 

арх. Бойко Балтаков

Гл. архитект Община Плевен

 

Изготвил:

Мима Георгиева, Гл.специалист отдел „ТО”

Съгласувал:

арх.Росица Томова, Н-к отдел „ТО”