Обявление ТСУиС-39-16-2 13.02.2014г.

1918

ТСУиС-39-16-2

13.02.2014г.

 

ДО

РПК „НАРКОП” ПЛЕВЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ- ГАЛЯ ЦЕРЯНОВА

КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

УЛ. „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 192

„ФЕНЕК-ГОШО ТАНЕВ” ЕТ

ГОШО САВОВ ТАНЕВ

Ж.К. „МАРА ДЕНЧЕВА”  БЛ.10 АП.34

ГР. ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РАДКА ХРИСТОВА ДИМЧЕВА

УЛ.”СТУДЕНТСКА” 5 ВХ.Б АП.58

ГР. ВАРНА 9000

НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ОБЕКТИ

56722.659.437.2.24, 29, 48, 49    

        

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-39-16-2/05.02.2014г. от РПК „Наркоп” , Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 37/ 07.02.2014г. на името РПК „Наркоп” представлявано от Галя Иванова Церянова за обект: Ресторант ( преустройство на питейно заведение в търговска сграда № 2 )  в   УПИ ІІІ, кв.117  в поземлен имот с идентификатор 56722.659.437.2,  по плана  на гр. Плевен , ул.”Васил Левски” 192.

         На основание чл.149,ал.3 от Закона за устройство на територията   разрешение за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началника на РО „Национален строителен контрол” Плевен Регионалната дирекция за национален строителен контрол- Северозападен район .

 

арх.Бойко Балтаков

Главен  архитект