ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30–60 -1 гр.Плевен 19. 07. 2019 г.

250

ДО

Д.Н.БЕШЕВА

УЛ. „ЛОЗЕНЕЦ”,ГР.СОФИЯ

Л.Л. БЕШЕВА

УЛ.”ЦАР АСЕН”,ГР.СОФИЯ

Н.В. ТОПАЛСКИ

УЛ. „БОГАТИЦА”,ГР. СОФИЯ

Е.Л.ВЪРБАНОВА

УЛ. „ГЕН. КОЛЕВ”,ГР.ПЛЕВЕН

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 № ТСУ – 30 – 60 -1

 гр. Плевен 19. 07. 2019 г.

 

 

          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

  Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.701.416, намиращ  се в местността ”Стража” в землището на гр. Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен