ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-74-1/02.08.2019 г.

142

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                           № ТСУ – 30-74-1/02.08.2019г.    Гр. Плевен

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-10197, кв. 33 по плана на гр. Плевен и улици определени от ок 417- ок 431- ок 430; ок 429 - ок 428 - ок 427

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.           

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

арх.. Мариана Исусова:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

                                                                  /заповед №РД 10-1632/13.11.2018г./