ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1676-1 гр. Плевен, 28.05.2024г.

185

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ–30-1676-1

гр. Плевен, 28.05.2024г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VІІІ-12683 в кв.704 по плана на  гр. Плевен,

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.         

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

                    арх. Росица Томова

                    Началник отдел „ТО”