ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1634-1 гр. Плевен, 23.04.2024год.

119

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ–30-1634-1

гр. Плевен, 23.04.2024год.

 

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 181 от 22.04.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община Плевен е одобрен:

Подробен  устройствен  план -План за застрояване   за  поземлен     имот     с идентификатор       56722.701.1476  м.  „ Стража”  в землището на гр. Плевен.

който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч., както и на сайта  на Община Плевен.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                    

                             арх. Росица Томова

     Началник отдел  „ТО“

     Община Плевен