ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1492-1 гр. Плевен, 17.11.2023 г.

211

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ–30-1492-1

гр. Плевен, 17.11.2023 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.604 по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

                 Подробен устройствен план-ПРЗ   за  УПИ ІV ,УПИ ХІХ и УПИ LХХІХ  кв.604 по плана на гр. Плевен .

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

                                    Арх. Явор Йорданов

                                    Директор дирекция „УТ“

                                    Община Плевен