ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1407-1/14.09.2023г. гр. Плевен

66

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ–30-1407-1/14.09.2023г.

гр. Плевен

 

Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване  за урегулирани поземлени имоти І-3986, ІХ-3987 и VІІІ-3988 в кв. 10, по плана на гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 ч. и на сайта на Община Плевен.

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

        арх. Невяна Иванчева:

        ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”