ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1398-1 гр. Плевен, 05.09.2023год.

175

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ–30-1398-1

гр. Плевен, 05.09.2023год.

 

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 441 от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

 Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване  и РУП  за урегулирани  поземлени      имот   ІІ – 7640, 7640а и ІІІ – За търговия и услуги, кв.324 по плана на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ

който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

                                                                        

                    арх. Явор Йорданов

                    Директор Дирекция „УТ”

                    Зам. Кмет на Община Плевен

                    /съгласно Заповед №РД-10-1092/16.08.2022г./