ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1394-1 гр. Плевен, 04.09.2023год.

361

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ–30-1394-1

гр. Плевен, 04.09.2023год.

 

Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД -12 –429   от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

   Изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и  Застрояване   за  УПИ  LХVІ-651.642-За производствена и складова дейност ,    кв.604 по  плана  на  гр. Плевен, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, одобрени и съгласувани проекти на 04.09.2023 г. и Разрешение за строеж № 373/04.09.2023г. за обект  : „ Складова сграда” в  УПИ   LХVІ-651.642 кв. 604 по плана на гр. Плевен

 който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч., както и на сайта на Община Плевен

            На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл.214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане”№4

 

                                                                       

                       арх. Явор Йорданов

                       За Зам. Кмет  „ТР“

                       Съгласно Зап.№10-1092/16.08.2022 г.