ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1390-1 гр. Плевен, 01.09.2023г.

362

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ–30-1390-1

гр. Плевен, 01.09.2023г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

ПУП- ПРЗ за ПИ 56722.656.592, попадащ в урегулиран поземлен имот VІІІ-12683 в кв. 704 по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен            

            На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

арх. Явор Йорданов

Директор Дирекция „УТ”

Съгласно Заповед №1092/16.08.2022г.