ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1387-1 гр. Плевен, 24.08.2023 г.

423

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ–30-1387-1

гр. Плевен, 24.08.2023 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в местност Стража в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

             Изменение на  ПУП-ПЗ за ПИ 56722.701.501 в местността „Стража“ в землището на гр.Плевен

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

                                                  Арх. Невяна Иванчева

                                                  Зам. кмет „ТР“