ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8975-1/07.02.2017 год.

199

ДО

ЮЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

с. Брестовец

Община Плевен

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-8975-1

гр.Плевен  07.02.2017 год.

          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти   103016, 103041, 103042, 103043 и 103031, 103010, 103011, 000276, 103020, 103032, 103033, 103034, 103023, 103019, 103026  м. „Съдовете”   в землището на с. Брестовец,  че е изработен проект за:             

          Подробен  устройствен план –  план за застрояване за поземлени имоти  103016, 103041, 103042 и 103043; Транспортно комуникационен план; схеми ВиК и Електро;

          Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

арх.Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен