ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8968-1/03.02.2017Г

158

ДО

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

УЛ. „МАНУШ ВОЙВОДА”№9, ВХ.А,ЕТ.4,АП.9

ГР. ПЛЕВЕН

ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЙЧЕВА

УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ”№7

ГР. ПЛЕВЕН

ХРИСТО СИМЕОНОВ МИЛЕВ

УЛ. „СРЕДНА ГОРА” №30

ГР. ПЛЕВЕН

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЖК „ЛЮЛИН”БЛ.638,ВХ.Г,ЕТ.5,АП.83

ГР. СОФИЯ

МИКО МАРИНОВ МИКОВ

УЛ. „САН СТЕФАНО” №30,ВХ.А

ГР. ПЛЕВЕН

ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ДИНКОВА

УЛ. „ВАРДАР” №19

ГР. ПЛЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ и С –92-8968-1

гр. Плевен  03.02.2017год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 20 от 01.02.2017год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

            Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 56722.701.285 в м. „Стража”, землището на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

арх. Светослав Митев

Главен архитект на Община Плевен