ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8961-1/31.01.2017 год.

200

ДО

Васил Дамянов Христов

бул. „Хр.Ботев” № 5, вх.И, ет.4, ап.10

гр. Плевен

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-8961-1

гр.Плевен  31.01.2017 г.

          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти   082020, 082021, 082022, 082016, 082017 и 082027 м.„Каменна могила”   в землището на с.Опанец,  че е изработен проект за:             

          Подробен  устройствен план –  план за застрояване за поземлен имот  082020 и част от поземлен имот 082016; парцеларен план на инфраструктурни обекти извън урбанизираните територии - водопровод м.„Каменна могила” в  землището на с.Опанец, общ. Плевен.

          Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

арх.Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен