ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8950-1/23.01.2017 год.

192

ДО
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА МАРИНОВА
ул.”Неофит Бозвели” № 5-В-1-2 
гр. Плевен

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С-92-8950-1

гр.Плевен   23.01.2017 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.36a по плана на с. Коиловци, че е изработен проект за:

    Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти XV-72, VII-71 и VIII-71 в кв. 36а  по плана на с.Коиловци, община Плевен.

    Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.
    
    На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в
14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 арх. Невяна Иванчева

 зам. кмет на Община  Плевен