ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.

532

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-8250-1
гр.Плевен 02.10.2015 г.

         Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв. 75 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  УПИ VІI-363 и VIIІ-357, ІX-357,ХIV-362 в  кв.75  по плана на гр. Славяново.

 

         Проектът се намира в стая № 4, етаж ІI в Кметство на гр. Славяново и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.


инж. Владислав Иванов /п/
Гл. инженер на Община - Плевен