ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 8189-1 гр.Плевен 27.08.2015 г.

620

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.103 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти І-общ. и ІІ-476, ІХ-430, ПИ 429  кв.103  по плана на с. Беглеж.

 

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30  часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.