ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7906-1 гр. Плевен 25.03.2015г.

1332

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-142/25.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-102 и ІХ-101 в кв.2  по плана на с. Радишево.

Вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти Х-102 и ІХ-101 се поставя по имотната граница на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община – Плевен – пл.”Възраждане” №4 .

         Жалбата не спира изпълнението й.