ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7902-1 гр.Плевен 23.03.2015 г.

1325

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 18 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  УПИ  XIХ-742 и II-739  в кв.18 по плана на гр. Славяново.

 

         Проектът се намира в стая № 4, етаж ІI в Кметство на гр. Славяново и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.