ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7893-1 гр. Плевен 20.03.2015г

1369

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-138/20.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за за урегулиран поземлен имот V – За хотел и ресторант, в  кв. 344а  по плана на гр.Плевен,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 73  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.