ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7889-1 гр.Плевен 19.03.2015 г.

1386

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.17 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:
 
         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІІ-59 и І-57  кв.17  по плана на с.Беглеж.
 
         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30  часа.
        
         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в
14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.