ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7864-1 гр.Плевен 11.03.2015 г.

1376

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С - 92 – 7864-1
гр.Плевен 11.03.2015 г.

         Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  241002, 241004 и 241003, м. Чешмицата” в землището на с. Коиловци, че е изработен проект за :                       

         Подробен  устройствен план – План за  застрояване за поземлен имот 241002,  м.Чешмицата” в землището   на с.Коиловци, общ. Плевен                       

         Проектът се намира в ст. № 94 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 12,00 часа.

         На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14/четиринадесет/ дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала “Катя Попова”.

арх. Светослав Митев  /п/
временно изпълняващ длъжността Главен архитект
съгласно заповед №74/18.08.2014год. на Кмета на Община Плевен