ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7787-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

540

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-17/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация за урегулирани поземлени ІІ-149 и ІV-151, ХІІ-147, І-148, ПИ 146 в кв.136а по плана на гр. Славяново.

Новите вътрешни регулационни линии между урегулирани поземлени имоти ІІ-149 и ІV-151, ХІІ-147, І-148, ПИ 146 се поставят по съществуващите имотни граници на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община – Плевен – пл.”Възраждане” №4 .

         Жалбата не спира изпълнението й.