ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7756-1 гр. Плевен 15.01.2015г

549

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7756-1
гр. Плевен 15.01.2015г


         Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-7/13.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІ-69, ХІІ-69 и Х-70 в кв.31а по плана  на с.Тодорово, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 инж.Владислав Иванов /п/

Главен инженер на Община Плевен