ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7672-1 гр. Плевен 02.12.2014г.

1599

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-811/01.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен

    

            План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІV-910 и ХІІІ-909  в кв.47 по плана на гр.Славяново.

Новата вътрешна регулационна линия между урегулирани поземлени имоти ХІV-910 и ХІІІ-909 се поставя по съществуващата имотна граница на съответните имоти,

 

         който е изложен в стая №4, етаж ІІ в Кметство на гр.Славяново и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 9.00 до 12.00часа.

 

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата не спира изпълнението й.       

 

инж.Владислав Иванов /п/

Гл. инженер на Община - Плевен