ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7671-1 гр. Плевен 02.12.2014г.

1506

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-810/01.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен
                                                                                                    
          ПУП- План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІ-94 и V-95  в кв. 14  по плана на с.Николаево,
        

         който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата не спира изпълнението й.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 
инж.Владислав Иванов /п/
Гл. инженер на Община - Плевен