ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7670-1 гр. Плевен 02.12.2014г.

1488

ОБЯВЛЕНИЕ
№ТСУ и С-92-7670-1
гр. Плевен 02.12.2014г. 

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-813/02.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:

 

План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХVІ-61 и ХІІІ-136, ХV-60, ХVІІ-61, VІІ-140 в кв.16 по плана на с.Буковлък.

Урегулирани поземлени имоти ХVІ-61, ХV-60 и ХVІІ-61 се преотреждат съответно за поземлени имоти  с №№134, 135 и 133 по влязъл в сила кадастрален план, одобрен със заповед №300-4-15/13.03.2002г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти ХVІ-134 и ХІІІ-136, ХV-135, ХVІІ-133, VІІ-140 се поставят по имотните граници на съответните имоти,

        

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата не спира изпълнението й.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

инж.Владислав Иванов /п/

Гл. инженер на Община - Плевен