ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7669-1 гр.Плевен 02.12.2014 г.

1424

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.2 по плана на с. Върбица, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти І-325 и ІІ-324  кв.2  по плана на с.Върбица.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30  часа.  

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.
 

           инж. Владислав Иванов /п/
           Гл. инженер на Община - Плевен