ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7660-1 гр.Плевен 27.11.2014г.

1490

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.54 по плана на с.Брестовец че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІІ-330 и ХVІІ-329 в кв.54 по плана на с.Брестовец.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.00.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.