ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7644-1 гр. Плевен 19.11.2014 г.

1551

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ и С- 92- 7644-1

гр. Плевен 19.11.2014 г.


         Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.117 по плана на  гр. Плевен, че е изработен проект за:

ПУП - План за застрояване за УПИ Х-5066 и  Работен устройствен план за УПИ ХІ-5065, Х-5066 и ІХ-5067 кв.117 по плана на гр.Плевен.

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 часа.

         На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.