ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен 18 .11.2014 г.

1570

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7641-1
гр.Плевен  18 .11.2014 г.
 

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.20 по плана на с. Търнене, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІ-381 и V-380, VІІ-382  кв.20  по плана на с.Търнене.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30  часа.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.