ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7573-1 гр.Плевен 14.10.2014г.

464

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7573-1
гр.Плевен 14.10.2014г.


         Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.24 по плана на с. Радишево  че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за поземлен имот 361 и УПИ ХІV-За индивидуално и комплексно застрояване  в кв.24  по плана на с.Радишево.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.00.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.