ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7572-1 гр. Плевен 10.10.2014г.

514

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ и С-92-7572-1

гр. Плевен    10.10.2014г.

 

         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-752/09.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен

            План за регулация за урегулирани поземлени имоти І-селкооп за произ. сграда и ХХІV-21, ІІ-22в кв.25 по плана на с.Беглеж.

            Урегулирани поземлени имоти ХХІV-21 и ІІ-22се преотреждат съответно за поземлени имоти  с №№18 и 19 по влязъл в сила кадастрален план, одобрен със заповед №300-4-10/12.03.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра;

Вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти І-селкооп за произ. сграда и ХХІV-18, ІІ-19 се поставят по имотните граници на съответните имоти,            

         който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата не спира изпълнението й.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

инж.Владислав Иванов /п/

Гл. инженер на Община - Плевен