ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7571-1 гр.Плевен 10.10.2014 г.

555

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ и С-92-7571-1

гр.Плевен   10.10.2014 г.

 

Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-755/09.10. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен

Поправка и попълване на кадастрален план в обхвата на ПИ 623 и 622, кв. 17 по плана на с.Ясен,

който е изложен в Кметство Славяново, стая №4  и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 8.30 до 12.00 часа.

         На основание чл.54, ал.6 от ЗКИР,  във връзка с §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР заповедта може да се обжалва в 14- (четиринадесет) дневен срок от деня на съобщаването й, по реда на чл.145, ал.1 АПК пред Административен съд чрез Община - Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Информационния център на Общината /зала “Катя Попова”/.

 

 

инж. Владислав Иванов    /п/

Гл.инженер на Община-Плевен