ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7561-1 гр. Плевен 02.10.2014г

748

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7561-1
гр. Плевен  02.10.2014г         Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-745/30.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

Подробен устройствен план - План за застрояване за  поземлен имот 404126 в местността „Около града” в землището на гр. Славяново, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.3  от ЗУТ. С плана се установява нов режим на устройство за имота- Предимно производствена зона-Пп, с конкретно отреждане- „За кравеферма”,

който е изложен в Кметство Славяново, стая №4  и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 8.30 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел-10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.