ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7557-1 гр.Плевен 01.10.2014 г

784

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7557-1
гр.Плевен 01.10.2014 г.

Община – Плевен, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-744/30.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:

Комплексен проект за  инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ  в кв.129а  по плана на гр. Славяново, одобрени проекти и разрешение за строеж №349/01.10.2014год. за обект: „Мюсюлмански храм”,

който е изложен в Кметство Славяново, стая №4  и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 8.30 до 12.00 часа.

            На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.216, ал.1, т.2 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел 10 лв.

            - Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.