ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.

1546

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7555
гр. Плевен 30.09.2014г.
 

         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-740/26.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-80 и ІХ-76, ПИ 78 в кв.11 по плана на с. Къртожабене.

Вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти Х-80 и ІХ-76, ПИ 78 се поставят по имотните граници на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община – Плевен – пл.”Възраждане” №4 .

         Жалбата не спира изпълнението й.