ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7532 гр. Плевен 09.09.2014г.

606

ОБЯВЛЕНИЕ
№ТСУ и С-92-7532
гр. Плевен 09.09.2014г.


 

         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-725/08.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен

                                                                                                        

          ПУП - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІІІ-238 и ІV-506 в кв. 57  по плана на с. Върбица,

        

         който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата не спира изпълнението й.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.