ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 – 7531-1 гр. Плевен 09.09.2014г.

1664

ОБЯВЛЕНИЕ
№ТСУ и С - 92 – 7531-1
гр. Плевен 09.09.2014г.
 

         Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-728/09.09.2014г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен

        

  Изменение на План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот  І – За спортен комплекс и терен за озеленяване в кв.52 по плана на с.Буковлък на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

 

          който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.