ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7529-1 гр. Плевен 05.09 . 2014 г.

1553

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С- 92-7529-1
гр. Плевен   05.09 . 2014 г.


         Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв. 603а  по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на ПУП План за регулация и застрояване   за УПИ І- „За спортни игрища” и УПИ ІІ-„За газоразпределителна и регулаторна станция”   в кв. 603а  по плана на  гр.Плевен 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 часа.

         На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.