ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7520-1

1682

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7520-1
гр.Плевен 28.08.2014 г.

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.109 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІІІ-366 и VІІ-365, ІХ-367  кв.109  по плана на с. Беглеж.

 

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30  часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.