ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7517-1

1702

ОБЯВЛЕНИЕ
№ТСУ и С-92- 7517-1
гр. Плевен 26.08.2014г.


         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-720/22.08.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен

План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІІ-257 и І-317, 320  в кв.55 по плана на с.Беглеж.

Урегулиран поземлен имот І-317, 320 се преотрежда съответно за поземлени имоти  с №№255 и 256 по влязъл в сила кадастрален план, одобрен със заповед №300-4-10/12.03.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти ІІ-257 и І-255, 256   се поставя по имотните граници на съответните имоти,        

         който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община – Плевен.

         Жалбата не спира изпълнението й.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.